+90 (312) 442 67 37 omer@yalcinhukuk.com.tr

FAALİYET ALANLARIMIZ

Büromuz, mevcut uyuşmazlıkların yanı sıra ileride meydana gelebilecek hukuki uyuşmazlıkları da daha doğmadan engellemeyi bir mesleki bir sorumluluk olarak görmektedir.

TİCARET HUKUKU

Avukat Ankara

Ticaret Hukuku gerçek ve tüzel kişiler arasındaki ticari ilişkileri düzenleyen hukuk alanıdır. Ticari hayatta yaşanan gelişmeler sonucu artan ticari işletmeler ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar sebebiyle mevzuat sıklıkla değişmektedir. Bu sebeple ticari faaliyette bulunanların güncel kanunlara uyum sağlayabilmeleri ve hukuki risklere karşı korunmaları önem arz etmektedir.

Yalçın Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize verdiğimiz başlıca hizmetlere aşağıda yer verilmiştir.

 • Şirketler Hukukundan doğan dava ve ihtilafların çözümünde müvekkillerin temsil edilmesi
 • Şirket ana sözleşmelerinin hazırlanması ve değişiklikler yapılması
 • Hizmet ve iş sözleşmelerinin hazırlanması
 • Alım, satım ve tedarik sözleşmelerinin hazırlanması
 • Müşavirlik sözleşmelerinin hazırlanması
 • Devir, lisans ve ruhsat sözleşmelerinin hazırlanması
 • İnşaat Sözleşmelerinin hazırlanması
 • Taşıma sözleşmelerinin hazırlanması
 • Her türlü sözleşme hazırlanması, taraflarca hazırlanmış sözleşmelerin incelenmesi, düzeltilmesi ve şirketlere hukuki danışmanlık yapılması

İŞ HUKUKU

Avukat Ankara

İş Hukuku, hizmet sözleşmelerinin tarafları olan işçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk alanıdır. Devletin de bu düzenlemede yer almasıyla işçi ve işverenin Çalışma Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu, Sendikalar ve Derneklerle ilişkileri de İş Hukuku kapsamında yer almaktadır. Bu kapsamda Yalçın Hukuk Bürosu, gerek işçi gerekse de işveren tarafından işçilik alacakları, işe iade, iş kazaları ve hizmet tespiti ile ilgili davaların takibini yapmakta ve çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü için danışmanlık hizmetleri yürütmektedir.

Yalçın Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize verdiğimiz başlıca hizmetlere aşağıda yer verilmiştir.

 • İş ve hizmet sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi
 • İşverenlere yönelik hukuki destek ve danışmanlık verilmesi
 • İşçi-işveren ilişkisi kapsamında, ilgili ve gerekli ihtarnamelerin düzenlenmesi ve keşide edilmesi
 • İşe iade davası açılması
 • Ücret, ihbar, kıdem tazminatı, yıllık izin, fazla çalışma gibi işçilik alacaklarının tahsili
 • Mobbing (işyerinde psikolojik baskı olması) ile ilgili dava açılması
 • İş sağlığı ve güvenliği yasasının ihlali ile ilgili dava açılması
 • İş kazası ve meslek hastalığı ile ilgili dava açılması
 • Hizmet ve sigortalılığın tespiti davası açılması
 • Yurtdışı hizmet borçlanması davası açılması
 • İşçi ve işveren uyuşmazlıkları ile ilgili tüm sorunlarda hukuki çözümler sunmak

İCRA VE İFLAS HUKUKU

Avukat Ankara

İcra ve İflas Hukuku, borçlu tarafın borcunu ödememi halinde söz konusu borcun ne şekilde tahsil edileceğini düzenleyen hukuk alanıdır. Alacaklının, alacağını tahsil etmek için hangi imkânlara sahip olduğu, borçlunun mallarının nasıl haczedilip paraya çevrileceği, hangi koşullarda iflas yolu ile takip talep edilebileceği öte yandan haksız bir takip karşısında borçlunun başvurabileceği yasal yollar ve buna ilişkin süreçlerin nasıl işleyeceği konularında hukuki yardım alınması hem kişiler hem de şirketler için büyük önem taşımaktadır.

Bu çerçevede Yalçın Hukuk Bürosu olarak yürüttüğümüz bazı hizmetler aşağıda sıralanmıştır:

 • İlama, senede ve diğer tüm belgelere dayalı alacakların tahsili için icra takibi yapılması,
 • Takiplere yapılan itirazların iptali, kaldırılması davası açılması,
 • Menfi tespit davası (borçlu olmadığının tespiti davası), istirdat(geri alım), istihkak davası açılması ve takibi,
 • Ödeme emrine itiraz(borca-takibe itiraz) dilekçesi yazılması,
 • Kiracının taşınmazdan tahliyesi, ödenmeyen kira bedellerinin tahsili,
 • İhtiyati haciz kararı alınması ve icraya konulması,
 • İflas ve iflasın ertelenmesi davaları,
 • İcra ve İflas hukuku ile ilgili tüm sorunlarda hukuki çözümler sunmak

MİRAS ve KİŞİLER HUKUKU

Avukat Ankara

Yalçın Hukuk Bürosu;

 • Yaş ve isim düzeltilmesi davaları,
 • Vasi tayin ettirilmesi davası,
 • Vasiyetname ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi konusunda hukuki yardım,
 • Veraset ilamı(ölümden sonra mirasçıları gösterir mirasçılık belgesi) alınması,
 • Veraset ve intikal ile ilgili davalar,
 • Mirasın taksimi, izale-i şüyu (ortaklığın giderilmesi), tasarrufun iptali davaları,
 • Müdahalenin meni davası,
 • Ecri misil davası,
 • Kira bedelinin artırılması veya düşürülmesi davaları,
 • İnşaatın eksik bırakılması, ruhsat alınmaması, zamanında teslim edilmemesi gibi kat karşılığı inşaat sözleşmeleri ile ilgili sorunlarda dava açılması,
 • Medeni hukuka dahil tüm sorunlarda hukuki çözümler sunmak, konularında uzman avukat kadrosuyla hizmet vermektedir.

TÜKETİCİ HUKUKU

Avukat Ankara

Yalçın Hukuk Bürosu olarak Tüketici Hukuku ile ilgili olarak aşağıda sıraladığımız hizmetleri yürütmekteyiz:

 • Devre Tatil Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar.
 • Satıcının Hakem Heyeti Kararına İtirazı Davaları.
 • Sözleşmenin Uyarlanması.
 • Kredi Kartından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.
 • Tüketici Sözleşmelerinde Haksız Şarttan Doğan Davalar.
 • Ayıplı Maldan Doğan Davalar.
 • Ayıplı Hizmetten Doğan Davalar.
 • Taksitli Satıştan Doğan Davalar.
 • Tüketici Kredisinden Doğan Davalar.
 • Konut Finansmanı Sözleşmelerinden Doğan Davalar.
 • Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmelerinden Doğan Davalar.
 • Diğer Tüketici Sözleşmelerinden Doğan Davalar.
 • Devre Mülk Sözleşmesinin İptali.
 • Senetlerin İptali ve Ödenen Ücretlerin İadesi
 • Devre Mülk Danışmanlık
 • Tüketici şikayetleri ile ilgili tüm sorunlara hukuki çözümler sunmak,

SPOR HUKUKU

Avukat Ankara

Spor hukuku, sporcuların, spor kulüplerinin, ulusal ve uluslararası spor federasyonlarının, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin, devletin ilgili kurumlarının birbirleriyle sportif eylem ve etkinliklere ilişkin ilişkilerini, sporun özgürlüğünü göz önünde bulundurarak iş hukuku ve rekabet hukuku gibi hukuk dallarıyla koordine bir biçimde düzenleyen kurallardan oluşan, kendine özgü bir hukuk dalıdır. Spor hukukunun en belirgin özelliği ise kuralların evrensel olmasıdır.

Spor hukuku genel olarak sporu düzenleyen organların sporculara verdikleri disiplin cezaları ile ilgili uyuşmazlıkları, sponsorluk sözleşmeleri, yayıncı kuruluşlarla yapılan sözleşmeler, spor organizasyonları tarafından çalıştırılan personelle ilgili uyuşmazlıklar ve spor organizasyonlarının kendi aralarında çıkan sorunlara ilişkin uyuşmazlıkları kapsamaktadır.

Bu kapsamda Yalçın Hukuk bürosu; müvekkillerine spor hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların çözümünde profesyonel olarak hukuki yardım ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

SÖZLEŞMELER HUKUKU

Avukat Ankara

Sözleşmeler Hukuku; taraflar arasında her türlü hukuki ilişki veya faaliyete ilişkin olarak sözleşme görüşmelerinin yapılması ve sözleşme metinlerinin hazırlanması, sözleşmenin tarafın menfaatine uygun olup olmadığının hukuki açıdan yorumlanması süreçlerini kapsayan hukuk alanıdır. Yalçın Hukuk Bürosu her türlü sözleşme ile en yüksek menfaati ve en etkili korumayı sağlamak adına müvekkillerine yapacakları sözleşmelerin hazırlanmasında ve yürütülmesinde danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. 

Bu çerçevede Yalçın Hukuk Bürosu aşağıda bir kısmı sıralanan hizmetleri vermektedir:

 • Sözleşme görüşmelerinin yürütülmesi
 • Tarafların iradelerine ve faaliyet alanlarına ilişkin amaçlarına en yüksek şekilde cevap verecek sözleşme metinlerinin hazırlanması
 • Mevcut sözleşmelerin incelenmesi ve lehe-aleyhe olan hükümlerin tespit edilmesi
 • Sözleşme hükümlerinin ihlal edilmesi durumunda tazminat ve cezai şartın dava edilmesi
 • Sözleşmelerin kanuna ve sözleşmenin amacına uygun sona erdirilmesi

SİGORTA HUKUKU

Avukat Ankara

Sigorta hukuku, sigortacının zarar doğuran bir tehlike veya rizikonun meydana gelmesi halinde, bunun ekonomik sonuçlarına katlanmayı üstlendiği sözleşmeleri ve sigorta sözleşmelerinden doğan hak ve yükümlülüklerin yer aldığı bir hukuk dalıdır. Sigorta sözleşmesi kapsamında, sigorta ettiren prim ödeme yükümlülüğünü üstlendiği gibi, sigortacının da sigorta tazminatını ve sigorta bedelini ödeme borcu doğmaktadır. Sigorta sözleşmesinde yer alan kişilerin hak ve menfaatlerini korumak ve sigortacılık sektörünün güvenli ortamda ve etkin şekilde çalışmasını sağlamak üzere Sigortacılık Kanunu yürürlüğe girmiştir. 

Bu çerçevede Yalçın Hukuk Bürosu olarak; Ölüm, yaralanma, yangın, hırsızlık, deprem gibi hallerde, hayat sigortası, sağlık sigortası, trafik sigortası ve konut sigortasının kapsamının incelenerek, sigorta şirketlerinin hak sahiplerine geri ödeyeceği miktarların tespiti, dava açılması hizmetleri yürütmekteyiz.

İMAR HUKUKU

Avukat Ankara

İmar Hukuku, herhangi bir arazi veya arsa üzerinde yapılması planlanan resmi veya özel yerleşim yerlerinin plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünün sağlanması, ekonomik ve sosyal şartlara uyarlanması, kamu düzeninin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen altyapı, tasarım, yapım, kamulaştırma gibi çalışmaları ve bu çalışmalardan kaynaklanan kurallar bütünüdür. Bu bakımdan İmar Hukuku; İdare Hukuku, Ceza Hukuku ve Enerji Hukuku gibi hukuk disiplinlerinin yanında mimari ile çok yakın ilişki içerisindedir. 

Yalçın Hukuk Bürosu; bir hayli girift ve karmaşık olan İmar Hukuku ile ilgili ihtiyaç duyacakları her konuda profesyonel olarak müvekkillerine hizmet vermektedir. 

Bu kapsamda sunulan hizmetlerin bazıları aşağıda sıralanmıştır. 

 • İmar Planlarına karşı yürütmenin durdurulması ve iptal davası açılması
 • İmar mevzuatında yapılan değişiklikler hakkında bilgilendirme yapılması
 • İmar planlarına karşı idari itiraz ve başvuruların yapılması
 • İmar para cezalarına ve yaptırımlarına karşı dava açılması
 • İnşaat ruhsatı ve yapı kullanım izninden doğan ihtilafların takibi
 • Kadastrosal uyuşmazlıklardan kaynaklanan davaların takibi

KAMULAŞTIRMA

Avukat Ankara

Kamulaştırma,  Anayasamızın Temel Haklar ve Özgürlükler başlıklı 2. Kısmında yer alan 35. maddesinde tanınan özel mülkiyet hakkının kamu yararı nedeniyle sınırlandırılması ve bedeli karşılığı mülkiyetin idareye geçirilmesidir. Ülkemizde sıklıkla görülen idari işlemlerden biri olan kamulaştırma mülkiyet hakkının sınırlandırılması nedeniyle özel önem arz etmektedir.

Kamulaştırmasız el atma; kamulaştırma yetkisine sahip idarelerin kamulaştırma yapmaksızın, iradi veya gayri idari bir şekilde fiilen işgal ederek başkasına ait bir taşınmaza kalıcı olarak el atmasıdır. Aynı zamanda, kanuna uygun olarak yapılan kamulaştırmalarda kamulaştırılan alanın dışına çıkılması durumunda da kamulaştırmasız el atma gündeme gelmektedir. İdarenin kamulaştırmasız el atması nedeniyle, malik mülkünde tasarruf etme hakkını kaybettiği için vatandaş tarafından kamulaştırmasız el atma davası açılabilmektedir.

Yalçın Hukuk Bürosu; kamulaştırmasız el atma ile ilgili. Tazminat, ecrimisil, müdahalenin önlenmesi talepli davaların açılmasını ve takibini yapmakta, idare ile yapılan uzlaşma görüşmelerinde müvekkillerini temsil ederek hukuki destek vermektedir.

Bu çerçeve de sunulan hizmetlerin bazıları aşağıda sayılmıştır:

 • İdari yargı ve Adli yargı mercilerinde açılan tazminat davalarının takibi
 • Ecri misil davalarının takibi
 • Hukuka aykırılık teşkil eden idari işlemim iptaline yönelik davaların açılması ve takibi
 • İdari sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların takibi
 • İptal davalarına ilişkin sürecin yürütülmesi
 • Eski hale getirme talebi
 • Müdahalenin önlenmesi talebi ve sürecin takip edilmesi